Disclaimer

Disclaimer

Contactgegevens

Maatschappelijk zetel:

Impermo-Stultjens NV
Tiensesteenweg 127, 3800 Sint Truiden, België
Telefoon: +32 11 681026
E-mail: info@impermo.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0408.286.856

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Clausule intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Impermo Stultjens nv of aan derden. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden.


Clausule beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Impermo-Stultjens nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Impermo-Stultjens nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Clausule in verband met automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform evenals 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.


Clausule inzake privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht

Impermo-Stultjens nv verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker kan zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot info@impermo.be .

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Impermo Stultjens nv, dienst administratie, Tiensesteenweg 127, 3800 Sint truiden gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u vervolgens ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Clausule koppeling naar andere websites

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Impermo-Stultjens nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan Impermo nv.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel gevestigd is, bevoegd.

Algemene verkoopsvoorwaarden


1. De aanduidingen op catalogi, folders en tarieven moeten als niet bindend worden beschouwd. De monsters worden slechts ter aanduiding gegeven, de geleverde goederen hebben het voorrecht van de gebruikelijke toleranties.

2. De plannen voor plaatsing, studies, tekeningen, foto's, modellen en stalen aan de koper overhandigd, blijven eigendom van de verkoper.

Zij moeten hem op eerste verzoek teruggeven en mogen niet gekopieerd noch aan derden afgestaan worden.

3. Iedere bestelling of overeenkomst is slechts bindend na schriftelijke bekrachtiging door de verkoper. Alleen de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper, die door de koper goed gekend zijn, regelen de verkopen.De voorwaarden die op eventuele bestelbons van de koper voorkomen, en in tegenstelling zijn met de hierbij vermelde voorwaarden, kunnen niet tegen de verkoper ingeroepen worden.

4. De prijzen worden verstaan af verkoper, behalve wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. De offertes blijven geldig gedurende tien werkdagen.

6. De waren zijn verkocht, afgenomen en geacht als aangenomen in de magazijnen van de verkoper. Zelfs franco, FOB of CIF verzonden, reizen de waren op risico van de koper.

7. Wanneer de levering op de werf voorzien is in het contract, kan dit enkel geschieden wanneer de toegangswegen naar de werf berijdbaar zijn. Het lossen gebeurt door de zorgen van de koper, en op zijn kosten, hetzij op de werf hetzij op de plaats die de vervoerder als laatste voor hem bereikbare plaats aanziet. Vanaf het ogenblik der aflevering staan de geleverde goederen onder de hoede van de koper.

8. De leveringstermijnen worden steeds zonder verbintenis medegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot schadevergoeding.

9. De verkoper is in geval van overmacht van iedere verbintenis ontslagen. Als overmacht worden als voorbeeld beschouwd : algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, onlusten, ongevallen, machinebreuk, schaarste aan vervoermiddelen of grondstoffen, besmettelijke ziekte, brand, vorst, uitzonderlijke regenperiode, stormschade, overstromingen, bij hem of bij zijn leveranciers.

10. De goederen moeten binnen de vastgestelde termijn afgehaald of geleverd worden. Bij gebreke, mag de verkoper, hetzij de overeenkomst verbreken, hetzij er de uitvoering van eisen, zonder verhaal voor schade of vergoeding.

11. De verkoper blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang ze niet werden betaald, ook wanneer de koper ze heeft verwerkt of aan derden overgelaten.

12. Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten schriftelijk en aangetekend ingediend worden binnen de drie werkdagen die op de levering van de goederen volgen en voor hun verwerking, zoniet zal de klacht niet in aanmerking genomen worden.

13. De verkoper mag het terugzenden van gebrekkige goederen eisen. Hij behoudt zich het recht voor deze te vervangen. De waarborg van de verkoper kan nooit verder gaan dan tot eenvoudige vervanging van de als gebrekkig erkende goederen, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst, dit volgens contractuele afwijking van art. 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

14. Monsternemingen, proeven en tegenproeven moeten uitgevoerd worden in tegenwoordigheid van de verkoper. Indien de levering is aangenomen zijn de kosten van de proeven en tegenproeven ten laste van de koper. Indien de levering geweigerd wordt, zijn al de kosten ten laste van de verkoper.

15. Iedere klacht voor onzichtbaar gebrek moet ingediend worden binnen de drie maanden na levering. Zij is als ongegrond aanzien, wanneer het product beantwoordt aan de terzake geldende normen.

16. Ingeval van geschil, blijven de waren onder de bescherming van de koper, die de geschikte bewaring en opslag ervan moet verzekeren. Klachten betreffende beschadigde waren of tekort, moeten onmiddellijk bij afhaling of bij de vervoerder ingediend worden.

17. Al onze facturen zijn CONTANT betaalbaar bij levering of afhaling, zonder disconto noch korting voor contante betaling. Onze wissels brengen geen wijziging aan deze betaling.

18. Ons personeel en onze vervoerders zijn bevoegd om de bedragen van de facturen te ontvangen. Geen enkele afhouding voor waarborg of om gelijk welke andere reden mag door de koper toegepast worden.

19. Bij niet-naleving op de vervaldag worden de factuurbedragen van rechtswege vermeerderd met een intrest van 1,5% per maand, of fractie van de maand, en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

20. Elke wijziging in de toestand van de koper, zoals overlijden, onvermogen, ontbinding of wijziging van vennootschap, protest van acceptatie, onzeker solventvermogen, concordaat, faling, achterstallige betaling, wettigt de verkoper waarborgen te eisen of een gedeelte van of gans de koop op te schorten of te vernietigen.

21. In die gevallen wordt de waarde van de reeds geleverde goederen van de betwiste bestellingen onmiddellijk eisbaar zonder dat hierdoor afstand gedaan wordt van de schadevergoedingen, en intresten, die de verkoper van rechtswege toegekend worden.

22. Wanneer een rekening niet betaald wordt binnen de vijftien dagen na de vervaldag, wordt het bedrag ervan van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitvergoeding van 10%, met een minimum van 25 EUR.

23. Voor alle betwistingen, ook voor betalingsvorderingen, zijn enkel en alleen de Rechtbanken en Vredegerechten van het rechtsgebied van de verkoper bevoegd.

24. De verkoper wijkt niet af van art. 23 wanneer hij een wissel trekt op de koper, of effecten ter betaling aanvaardt.

Bijzondere verkoopsvoorwaarden


1. De koper geeft de maten en hoeveelheden op voor offerten en bestellingen. Hij moet er de juistheid van nagaan en draagt er de verantwoordelijkheid voor.

2. Het aantal tegels geleverd per rekeneenheid (vierkante meter of strekkende meter), stemt steeds en uitsluitend overeen met het aantal geleverd door de fabrikant, overeenkomstig de bij hem in voege zijnde normen, en als dusdanig aangerekend.

3. De waarborg op de geleverde goederen kan slechts ingeroepen worden gedurende een periode van maximum 18 maanden na factuurdatum.

4. Leveringen geschieden onder het nadrukkelijk voorbehoud dat tussen monsters en geleverde goederen, tint-, maat- en struktuurafwijkingen kunnen voorkomen. Deze afwijkingen zijn nooit een basis voor eventuele klachten.

5. De koper verbindt er zich toe de aangekochte producten te bezigen uitsluitend overeenkomstig de doeleinden en aanduidingen hem verstrekt in de toonzalen.

Tegels die buiten hun normale bestemming gebruikt worden, of die niet verwerkt of geplaatst worden volgens de terzake geldende normen en regels van de kunst, zijn door dit feit zelf uitgesloten van elke waarborg.

6. De producten worden steeds verkocht zonder plaatsing.

7. De tegels aangeduid onder één van de volgende benamingen : afval, gedeklasseerd, tweede keus, handelskeus (H.K.), mindere sortering (M.S.), "tout-venant", loten, speciale aanbieding, liquidatietegels en rebut, zijn uitgesloten van elke waarborg.

8. Afgehaalde goederen worden definitief aanvaard bij vertrek magazijn. Ter bestemming gebrachte goederen worden, zowel qua kwaliteit als qua kwantiteit, definitief aanvaard wanneer de goederen gelost zijn en aldus vatbaar voor nazicht.

9. Verkochte goederen worden niet teruggenomen noch geruild.


== '104'}