Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

MATERIALEN & PRIJZEN:

1.De koper geeft de maten en hoeveelheden op voor offertes en bestellingen. Hij moet er de juistheid van nagaan en draagt er de eindverantwoordelijkheid voor.

2.Het aantal tegels geleverd per rekeneenheid (vierkante meter of strekkende meter), stemt steeds en uitsluitend overeen met het aantal geleverd door de fabrikant, overeenkomstig de door hem gebruikte normen, en als dusdanig aangerekend.

3.Leveringen gebeuren onder het nadrukkelijk voorbehoud dat tussen stalen en geleverde goederen, tint-, maat- en structuurafwijkingen kunnen voorkomen. Deze afwijkingen kunnen nooit een basis zijn voor eventuele klachten daar ze eigen zijn aan het productieproces van deze materialen.

4.Info over materialen en prijsaanduidingen op website/webshop en in catalogi, folders en offertes zijn steeds onder voorbehoud van eventuele drukfouten.

5.De offertes zijn steeds gebaseerd op dagprijzen.

6.De aangeduide prijzen zijn steeds afhaalprijzen, behalve wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.Alle materialen worden steeds verkocht per volle verpakking, tenzij anders vermeld. De netto te betegelen hoeveelheid in m2 dient vermeerderd te worden om tekorten te voorkomen door snijverlies en/of speciale legpatronen.

8.De producten worden steeds verkocht zonder plaatsing.

9.Verkochte goederen worden niet teruggenomen noch geruild. Enkel plaatsingsmaterialen zoals lijm, voegsel, profielen,… kunnen geretourneerd worden per stuk binnen 30 dagen na levering van de bestelling en in ongeopende verpakkingen. Dit op vertoon van factuur en met een retourdocument dat de klant zelf aanmaakt via My Impermo.

 

BETALINGEN

1.Iedere bestelling of overeenkomst is slechts bindend na betaling van een voorschot. De waarde van het voorschot bedraagt 21% van het totale bestelbedrag tenzij anders overeengekomen met de verkoper. Wanneer u een lever- of afhaaldatum wenst te bevestigen, vragen we u eerst het saldo te betalen.

2.Impermo nv. blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang ze niet werden betaald, ook wanneer de koper ze heeft verwerkt of aan derden overgelaten.

3.Ons personeel is bevoegd om de bedragen van de facturen te ontvangen.

4.Geen enkele afhouding voor waarborg of om gelijk welke andere reden mag door de koper toegepast worden.

5.Bij niet-naleving op de vervaldag worden de factuurbedragen van rechtswege vermeerderd met een intrest van 1,5% per maand, of fractie van de maand, en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

6.Elke wijziging in de toestand van de koper, onvermogen, ontbinding of wijziging van vennootschap, concordaat, faling, achterstallige betaling,wettigt de verkoper waarborgen te eisen of een gedeelte van of gans de koop op te schorten of te vernietigen.

7.In die gevallen wordt de waarde van de reeds geleverde goederen van de betwiste bestellingen onmiddellijk opeisbaar zonder dat hierdoor afstand gedaan wordt van de schadevergoedingen, en intresten, die de verkoper van rechtswege toegekend worden.

8.Wanneer een rekening niet betaald wordt binnen de vijftien dagen na de vervaldag, wordt het bedrag ervan van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitvergoeding van 10%, met een minimum van 100 EURO administratieve kost.

9.Voor alle betwistingen, ook voor betalingsvorderingen, zijn enkel en alleen de rechtbanken en vredegerechten van het rechtsgebied van de verkoper bevoegd.

  

BESCHIKBAARHEID & LEVERINGEN

1.Levering aan huis gebeurt enkel wanneer de klant of een vertegenwoordiger van de klant persoonlijk aanwezig is op moment van de levering. De plaats van levering moet steeds vlot bereikbaar zijn voor de chauffeur en zal gebeuren op een met de klant afgesproken dag. 

De goederen worden bij Basic Transport aan de rand van het voetpad, op de straat afgeleverd. Kies je voor Service Transport? Dan levert de chauffeur de goederen vanop straat op de door u aangegeven vrije plaats (hou rekening met een maximum reikwijde van 5m, geen levering op een verdiep, balkon of schuine oppervlakken). De klant is verantwoordelijk voor het vrijhouden van een afzetplaats. De klant staat ook zelf in voor het in huis dragen van de goederen.

2.De beschikbaarheidsdatum wordt steeds zonder verbintenis medegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot schadevergoeding.

3.Impermo nv is in geval van overmacht van iedere verbintenis ontslagen. We verstaan hieronder: algemene of gedeeltelijke werkstakingen, onlusten, ongevallen, machinebreuk, schaarste aan vervoermiddelen of grondstoffen, brand, vorst, uitzonderlijke regenperiode, stormschade, overstromingen, bij haar of bij zijn leveranciers.

4.De goederen moeten binnen de vastgestelde termijn afgehaald of geleverd worden. Bij gebreke, mag Impermo nv, hetzij de overeenkomst verbreken, hetzij er de uitvoering van eisen, zonder verhaal voor schade of vergoeding.

 

SCHADE AAN MATERIALEN & OMRUILING

1.Klachten betreffende beschadigde materialen of tekorten, moeten binnen de vier werkdagen na afhaling of na levering gemeld worden. Bij meer dan 2% beschadigde of gebroken tegels dient de klantendienst gecontacteerd te worden om een omruiling in het voor de klant dichtstbijzijnde afhaalpunt in te plannen. Gebroken tegels kunnen enkel omgeruild worden door dezelfde referentie. Omruilen voor een andere referentie of een terugbetaling vragen zijn niet mogelijk.

2.De waarborg op de geleverde goederen kan slechts ingeroepen worden gedurende een periode van maximum 18 maanden na factuurdatum.

3.Alle materialen moeten gecontroleerd worden voor plaatsing. Voor zichtbare gebreken zal na plaatsing geen enkele klacht in aanmerking genomen worden.(bv haarscheurtjes, kromme of bolle tegels, foutjes in oppervlak, tintverschillen). De koper moet steeds, vooraleer plaatsing, controleren of alle geleverde dozen hetzelfde lotnummer hebben, dit om kleurverschillen te voorkomen.

4.Bestellingen die geplaatst worden binnen de My Impermo-omgeving vertrekken steeds vanuit een document meegegeven in de toonzaal waardoor de ‘Algemene Verkoopsvoorwaarden’ hierop van toepassing zijn. Hierdoor zullen uitsluitend plaatsingsmaterialen binnen de 30 dagen worden teruggenomen. Dit steeds in een afhaalpunt van Impermo op vertoon van het factuur en met het ingevulde retourformulier (zie My Impermo).

5.Materialen besteld via de Impermo-webshop kunnen binnen 14 dagen geretourneerd worden. Hiervoor neemt u contact op met onze klantendienst. De kost voor deze retourname is steeds voor de klant. Opgelet! Als je tegels wil retourneren, vragen we om de volledige bestelling terug te sturen. 

6.De koper verbindt er zich toe de aangekochte producten uitsluitend overeenkomstig de doeleinden en aanduidingen hem verstrekt in de toonzalen te gebruiken. Tegels die buiten hun normale bestemming gebruikt worden, of die niet verwerkt of geplaatst worden volgens de terzake geldende normen en regels van de kunst, zijn door dit feit zelf uitgesloten van elke waarborg.

7.Impermo nv. mag het terugzenden van gebrekkige goederen eisen. Zij behoudt zich het recht om deze te vervangen. De waarborg van de verkoper kan nooit verder gaan dan tot eenvoudige vervanging van de als gebrekkig erkende goederen, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst, dit volgens contractuele afwijking van art. 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

8.Iedere klacht voor onzichtbaar gebrek moet ingediend worden binnen de drie maanden na levering. Zij is als ongegrond aanzien, wanneer het product beantwoordt aan de terzake geldende normen.

9.De tegels aangeduid onder één van de volgende benamingen : afval, gedeklasseerd, tweede keus, handelskeus (H.K.), mindere sortering (M.S.), “tout-venant”, loten, speciale aanbiedingen en liquidatietegels zijn uitgesloten van elke waarborg.

10. De door de fabrikant opgegeven graad van slijtvastheid geldt enkel ten titel van inlichting. Bij het aanwenden van vloeren, is het inbouwen van een vloermat aan elke buiteningang verplicht. Zand, stof en haren beperken in aanzienlijke mate de levensduur van de toplaag. Bij vaststelling van onvoldoende onderhoud is iedere verantwoordelijkheid van de verkoper uitgesloten. De glanzende toplaag van sommige materialen kan haar initieel aspect verliezen bij gebruik. Dit verschijnsel wordt als normaal beschouwd en kan geen enkele klacht rechtvaardigen.

11. De vorstvrijheid van geglazuurde keramiek wordt nooit gegarandeerd.

12. Natuursteen verandert na verloop van tijd van structuur, kleur en oppervlak en vergt een speciaal onderhoud.